29063189 10211766050013714 2110284798810390528 o

 

มมร. วิทยาเขตร้อยเอ็ด ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานประเพณีบุญผะเหวด เพื่อส่งเสริมการศึกษาและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นชาวอีสาน เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 12 มีนาคม 2561 นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด เปิด โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประเพณีงานบุญผะเหวด ที่ หอประชุมมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พระครูกิตติวราทร,ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก พระครูกิตติวราทร,ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด กล่าวว่า ประเพณีบุญผะเหวดถือเป็นงานประเพณีที่สำคัญที่บ่งบอกถึงความเชื่อและความศรัทธาที่ชาวพุทธมีต่อพุทธศาสนา โดยกำหนดจัดปีละ 1 ครั้ง บุญผะเหวดหรือบุญมหาชาติ คือ การรำลึกถึงการบำเพ็ญบุญความดี อันได้แก่ การเสียสละความเห็นแก่ตัวเพื่อประโยชน์สุขอันไพศาลของมนุษยชาติเป็นสำคัญ ซึ่งงานบุญผะเหวดนิยมจัดขึ้นในภาคอีสาน เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสร่วมทำบุญมหาทานอันยิ่งใหญ่ เป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้นักศึกษาทุกระดับของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และให้ทุกภาคส่วน รวมถึงพุทธศาสนิกชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม มีส่วนร่วมส่งเสริม และอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามซึ่งจะเชื่อมโยงกับหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมประกอบด้วย การอัญเชิญพระอุปคุต แห่รอบมหาวิทยาลัยฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีแห่ข้าวพันก้อน การเทศนาเวสสันดรชาดก ทั้ง ๑๓ กัณฑ์ และการแสดงนิทรรศการตำนวนพระเวสสันดรชาดก ทั้ง 13 กัณฑ์ ให้แก่ผู้ที่สนใจได้ศึกษาหาความรู้ และกิจกรรมอื่นๆอีกจำนวนมาก

 

29063039 10211766051533752 9051022343660371968 o

 

29177846 10211766164296571 3736287630992605184 o

 

29063706 10211766163616554 4138704020560674816 o

 

29066913 10211766174336822 1823088736682901504 o

 

29178689 10211765967531652 743683448547311616 o

 

DSC 0155

 

29063304 10211766223258045 6171530681915539456 o

 

29066595 10211766203177543 8298699555512254464 o

 

29178037 10211766177056890 3875194505502130176 o

 

29177611 10211766176856885 9093183409085218816 o

 

 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  click 1

 

 

Templates by BIGtheme NET