28515290 10211715522350554 7611123847171729049 o

 

มมร.รอ วันนี้...เมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม พ.ศ. 2561 ได้มีการจัด โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามกระบวนการ Active Learning โดย พระครูวิจิตรปัญญาถรณ์,ดร. เป็นผู้เปิดงานกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามกระบวนการ Active Learning ในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อให้คณาจารย์/นักศึกษาได้รับทราบความหมายและลักษณะสำคัญของ Active Learning และอุปสรรค/ปัญหาที่มัก เกิดขึ้นจากการใช้ Active Learning รวมถึงตัวอย่างและเทคนิคการสอนแบบ Active Learning เพื่อให้สามารถนำไปประกอบการพิจารณาปรับการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหาและผู้เรียน ซึ่งจะทำให้การเรียนการสอนในแต่ ละรายวิชามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

28514924 10211715543231076 1149459264696027807 o

 

28516335 10211715526310653 1528155874809269932 o

 

28514914 10211715539950994 29503300742589349 o

 

28617127 10211715531190775 2698307818361320807 o

 

28516518 10211715561031521 4074316487322466170 o

 

28619170 10211715649673737 4338469047624304569 o

 

 

 

click 1รวมภาพกิจกรรม

 

 

 

Templates by BIGtheme NET