27748304 10211490642368695 7881234721040040903 o

 

วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2561 เมื่อเวลา 09.00 น. วันเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ และโครงการประกวดบรรยายธรรมนักเรียนจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี 2561 ที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ให้เข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยมี พระครูกิตติวราธร,ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และคณาจารย์ มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะและโครงการประกวดบรรยายธรรมนักเรียนจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี 2561 เป็นโครงการที่จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ส่งเสริมให้นักเรียนและครูในโรงเรียน ได้สวดมนต์ไหว้พระทั้งโรงเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน และเป็นการสนับสนุนให้โรงเรียนได้มีการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะทั้งโรงเรียนในรูปแบบที่ถูกต้อง ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ผ่านกระบวนการบรรยายธรรม และนำหลักธรรมทางศาสนามาปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม และเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่สืบไป การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ มีสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ รวมทั้งสิ้น 29 ทีม แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา จำนวน 9 ทีม ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 20 ทีม และมีนักเรียนสมัครเข้าร่วมการประกวดบรรยายธรรม รวมทั้งสิ้น 37 คน แบ่งเป็น ช่วงชั้นที่ 1 จำนวน 7 คน ช่วงชั้นที่ 2 จำนวน 10 คนช่วงชั้นที่ 3 จำนวน 9 คน และช่วงชั้นที่ 4 จำนวน 11 คน

27710260 10211490616408046 8804998008856352425 o 

 

27788281 10211490616808056 9160297671082751313 o

 

27747708 10211490597727579 9027400771046503639 o

 

27504114 10211490599087613 506553591749063023 o

 

27628579 10211490619448122 5206616471269788558 o

 

27788879 10211490642648702 3180675454754179009 o

 

รวมภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

Templates by BIGtheme NET