26993760 10208583259737668 952549111974146650 n

 

27332432 10208583260017675 4851069211486723745 n

 

มมร. วิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและจัดเสวนาวิชาการ เชื่อมโยงกับหลักพระพุทธศาสนา เมื่อเวลา 09.30น. วันที่ 27 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุม อาคารรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ตำบลดงลานอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พระธรรมฐิติญาณเจ้าคณะภาค 10 ธรรมยุต เป็นประธานในพิธี มีพระราชปริยัติวิมล เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมยุต หลวงปู่อินทร์ กตปุญโญ เจ้าอาวาสวัดป่ากุง พระครูกิตติวราทร,ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ดร่วมบรรยายธรรมะและการเสวนาทางวิชาการในครั้งนี้

27459163 10208583263777769 644830436420021432 n

 

26993409 10208583259417660 429901490906041731 n

 

พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ร้อยเอ็ด กล่าวรายงานว่า การจัดการศึกษาของวิทยาเขตร้อยเอ็ด ในระดับบัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดการศึกษามาตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นมา ในครั้งแรกเปิดทำการเรียนการสอนอยู่ 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา พุทธศาสนาและปรัชญาและสาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช 2547 ได้เปิดการเรียนการสอนเพิ่มอีกหนึ่งสาขาวิชา คือสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ปีพุทธศักราช 2548 เปิดทำการเรียนการสอนสาขาวิชาการจัดการศึกษา และในปีพุทธศักราช 2554 เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเป็นการบริหารการศึกษาและในปีการศึกษานี้ บัณฑิตวิทยาลัยโดยสภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติให้วิทยาเขตร้อยเอ็ด เปิดทำการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพิ่มอีกหนึ่งสาขาวิชากิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัญฑิตและระดับปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะอาจารย์เจ้าหน้าที่บุคลากรในวิทยาเขตร้อยเอ็ดรวมทั้งสิ้น 65 รูป/คน

 

26993770 10208583262777744 4244100005688478706 n

 

26993411 10208583265457811 991770905893134592 n

 

27067491 10208583260857696 4069104502110180714 n

 

26993723 10208583263457761 9062811451280102762 n

 

26994332 10208583264737793 5797297196418074938 n

 

 

 

 

 

Templates by BIGtheme NET