ตารางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

1.หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา    

       new1ตารางการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ชั้นปีที่ 2 ภาคปกติ (แบบ ก 2)

           เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561

2.หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

       new1ตารางการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชั้นปีที่ 1 หลักสูตร แผน ก (แบบ ก 2)

           เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561

       new1ตารางการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชั้นปีที่ 1 หลักสูตร แผน ข

           เปิดเรียนวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561

3.หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

       new1ตารางการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชั้นปีที่ 1 หลักสูตร แบบ 2.1

           เปิดเรียนวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561

Templates by BIGtheme NET