MBU logo

ตารางภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

คณะศาสนาและปรัชญา

new1 สาขาวิชาปรัชญา

คณะสังคมศาสตร์

new1 สาขาวิชาการปกครอง-รัฐศาสตร์การปกครอง (ภาคปกติ)

new1 สาขาวิชาการปกครอง-รัฐศาสตร์การปกครอง  (ภาคนอกเวลาราชการ)

คณะศึกษาศาสตร์

new1 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

new1สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

new1 สาขาวิชาการประถมศึกษา

new1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

 

new1 ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์

new1 ใบลงทะเบียนผ่านธนาคาร-ภาคปกติ-คฤหัสถ์-ปี-4-คณะศึกษาศาสตร์

new1ตารางรายบุคคลอาจารย์ผู้บรรยาย ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

       เอกสารลำดับที่ 1        เอกสารลำดับที่ 2         เอกสารลำดับที่ 3          เอกสารลำดับที่ 4

 

ภาคปกติ

     -ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ชั้นปีที่ 1-4 ทุกสาขาวิชา (บรรพชิต-คฤหัสถ์)

ยกเว้น ชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ 

         -ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

new1 นักศึกษาชั้นปีที่  1-4  ทุกสาขาวิชา (บรรชิต-คฤหัสถ์) ยกเว้นชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์  

     เปิดเรียนภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560  วันที่  18 ธันวาคม 2560

 ภาคนอกเวลาราชการ

new1 นักศึกษาชั้นปีที่  1-4  คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชาการปกครอง/รัฐศาสตร์การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ)   

     เปิดเรียนภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560  วันที่  16 ธันวาคม 2560

 

Templates by BIGtheme NET