14311473 1058471520936647 769343119746094987 o

 

มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2559 ดร.วสิฐพัชร์ วาฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 

กล่าวเปิดการฝึกอบรม โครงการ "การนำข้อเสนอโครงการวิจัยเข้าระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS)"

ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 15 กันยายน 2559

 

        14305220 1058473960936403 3798720939379826206 o     14310377 1058486877601778 4326460770284767999 o   14372361 1058486907601775 6291655525875679420 o    14258289 1058489187601547 6309591448551738639 o

 

บรรยายเรื่อง "แนวทางการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย และสรุปจุดอ่อนของการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยของ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย" โดย วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 

 

 

ภาพประกอบโครงการ

 

 

 

 

 

งานสารสนเทศ/โสตทัศนูปกรณ์และสื่อ.......รายงาน
บุคลากร มมร.รอ ....ภาพ/ข่าว
15 กันยายน 2559

 

Templates by BIGtheme NET