ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
มติคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่อง การรับรองปริญญาทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 199
มมร จัดงานเกษียณประจำปี ๒๕๖๑ เขียนโดย Rames ฮิต: 225
มมร จัดโครงการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เขียนโดย Rames ฮิต: 594
มมร จัดโครงการประชุมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เขียนโดย Rames ฮิต: 266
มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 26
มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด เปิดรับสมัคร นักศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) ตั้งแต่่ 1 มิถุนายน 2562 - 15 กรกฏาคม 2562 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 1147
มมร เป็นเจ้าภาพจัด การประชุมคณะกรรมการเครือข่าย C-IQA ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เขียนโดย Rames ฮิต: 521
มมร. วิทยาเขตร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรครู 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.1 (2) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 229
มมร.รอ ร่วมใจปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย Rames ฮิต: 297
มมร.รอ สอบปลายภาค เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 708
Templates by BIGtheme NET