ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 61
การประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2559 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 659
การประชุมประจำเดือนมีนาคม 2559 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 725
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 The 2nd MBUREC National Conference 2019 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 180
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 1 (The 1st MBUREC National Conference 2018) “ระเบียบ สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์เพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน” (Discipline, Harmony and Service Towards Sustainable Developmen) เขียนโดย Rames ฮิต: 255
การประชุมศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 1927
การประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2559 เขียนโดย Rames ฮิต: 492
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 696
การประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 592
การประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริง ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561 เขียนโดย Rames ฮิต: 134
Templates by BIGtheme NET