ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมบุคลากรวิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 1044
การประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2559 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 593
การประชุมประจำเดือนมีนาคม 2559 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 672
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 1 (The 1st MBUREC National Conference 2018) “ระเบียบ สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์เพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน” (Discipline, Harmony and Service Towards Sustainable Developmen) เขียนโดย Rames ฮิต: 120
การประชุมศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 1860
การประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2559 เขียนโดย Rames ฮิต: 420
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 635
การประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 541
การประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริง ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561 เขียนโดย Rames ฮิต: 24
การสอบประมวลความรู้ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 570
Templates by BIGtheme NET