ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมบุคลากรวิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 1054
การประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2559 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 610
การประชุมประจำเดือนมีนาคม 2559 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 687
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 1 (The 1st MBUREC National Conference 2018) “ระเบียบ สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์เพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน” (Discipline, Harmony and Service Towards Sustainable Developmen) เขียนโดย Rames ฮิต: 158
การประชุมศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 1882
การประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2559 เขียนโดย Rames ฮิต: 442
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 651
การประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 558
การประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริง ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561 เขียนโดย Rames ฮิต: 65
การสอบประมวลความรู้ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 581
Templates by BIGtheme NET