S 23224389

 

มมร.รอ ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด วันนี้...เมื่อวันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้มีการสอบปลายภาค 2/2560 ทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี โดย พระครูปลัดทองใบ สุปภาโส ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด ได้นำนักศึกษาสวดมนต์ ไหว้พระก่อนทำการสอบ พร้อมทั้งได้ให้กำลังใจ  แก่อาจารย์ผู้คุมสอบ และนักศึกษาผู้ทำการสอบ ในครั้งนี้ด้วย  

 

S 23224388

 

S 23224385

 

 

Templates by BIGtheme NET