35242224 10210035066828117 4143089852184788992 o

 

มมร.รอ วันนี้..เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ได้จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศพระนักศึกษาและนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดย พระครูกิตติวราทร,ดร รองอธิการบดี ประธานในพิธี ให้โอวาท กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ พระมหาอำนวย มหาวีโร,ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลเขตร้อยเอ็ดชี้แจงเรื่อง “ธรรมเนียม ข้อปฏิบัติของพระนักศึกษาและนักศึกษาใหม่” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรสิทธิ์ ไกรสิน แนะนำ ผู้บริหาร คณาจารย์ อาคารและสถานที่ภายในวิทยาเขตร้อยเอ็ด ชี้แจงเรื่อง “การเงินและบัญชี” พระศิลาศักดิ์ สุเมโธ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด ชี้แจงเกี่ยวกับการบริการห้องสมุด เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่ออุปกรณ์ ดร.จิราภรณ์ ผันสว่าง หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา ชี้แจงเรื่อง การเปิดภาค เรียนที่ 1/2561 อาจารย์ริศร พงศ์สุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ ชี้แจงเรื่อง การแต่งกายสำหรับนักศึกษาคฤหัสถ์ และการลงทะเบียน ภาคการศึกษา 1/2561

 

35199120 10210035038267403 2630581805677281280 o

 

35204893 10210035052587761 6702793590692642816 o

 

35244089 10210035080268453 216485258164436992 o

 

35298076 10210035063468033 3181642817176862720 o

 

35329323 10210035058347905 161758767698935808 o

 

35267182 10210035033067273 5430019816805105664 o

 

35196221 10210035031947245 8256997037975797760 o

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

 

Templates by BIGtheme NET