S 21758157

วัดบ้านโนนสะอาด ร่วมกับ มมร. วิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดงานประเพณี บุญกุ้มข้าวใหญ่ และบุญญผะเหวด ประจำปี 2561 เพื่ออนุรักษ์และสืบสานฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชนชาวอีสานให้คงอยู่สืบไป เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 มีนาคม 2561 นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ บุญผะเหวด ประจำปี 2561 และโครงการลานธรรมลานวิถีไทย ที่วัดบ้านโนนสะอาด ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด นาย ประดิษฐ์ ศรีประสิทธ์ นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด คณะสงฆ์ ข้าราชการ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชนชาวตำบลขอนแก่น เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า คณะสงฆ์ และชาวบ้านโนนสะอาด ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยการนำของ ท่านพระครูปลัด ทองใบ สุปภาโส ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการเจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ บุญกุ้มข้าวใหญ่ บุญญผะเหวด ประจำปี 2561 เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชนชาวอีสานให้คงอยู่สืบไป เสริมสร้างความสามัคคีอันดีต่อกันระหว่างคณะสงฆ์ และประชาชนในชุมชนโดยอาศัยกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นสื่อสัมพันธ์ และเพื่อสนับสนุนและส่งเสริม นโยบายการท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ดในเชิงวัฒนธรรม โดยในปี พ.ศ. 2561 วัดโนนสะอาด ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็นวัดในโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมให้เป็นความเข้มแข็ง ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์และสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน และเพื่อให้ประชาชน สามารถประยุกต์ใช้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาในการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมในการจัดงานแบ่งออกเป็น 3 วัน คือวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ภายใต้ชื่องานว่า "เชิญพระอุปคุต พุทธมนต์ยินยลมาลัยหมื่น มาลัยแสน" วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 ภายใต้ชื่องานว่า "กินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ" และวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 ภายใต้ชื่องานว่า "กุ้มข้าวใหญ่ ไอศวรรย์ อัศจรรย์โนนสะอาด" โดยบวนช้าง จำนวน 2 เชือก ได้จำลองขบวนเจ้าเมืองโบราณ อัญเชิญแม่โพสพ จากท้องทุ่งนา มายังมณฑลพิธี ที่ ภายในบริเวณวัดโนนสะอาด พิธีบวงสรวง บายศรี สู่ขวัญข้าวตามแบบประเพณีโบราณ เพื่อประกอบพิธีสงฆ์ พิธีพรามหณ์ โดย พราหมณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชมบวนนางรำบายศรีสู่ขวัญข้าว และกิจกรรมอื่นๆอีกจำนวนมาก

 

S 21758160

 

S 21758161

 

S 21758163

 

S 21758165

 

S 21758166

 

S 21758167

 

S 21758176

 

S 21758185

 

S 21758179

 

S 21758181

 

รวมภาพกิจกรรม

 

 

Templates by BIGtheme NET