Update News
เอกสารแบบคำร้อง ๔๖ แบบ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

 

---::: ข้อมูลเดิม :::---

- ข้อมูลรายบุคคลสำหรับนักศึกษา รหัส 58
- ใบรายงานตัวสำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 58
- ค่าใช้จ่ายขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ รหัส 58
- ใบรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา นักศึกษารหัส ๕๕ กรอก
- คำร้องทั่วไป
- คำร้องขอสอบประมวลความรู้  นักศึกษารหัส ๕๕ กรอก(เฉพาะผู้ที่ทำสารนิพนธ์)
- คำร้องขอตรวจสอบผลการเรียน  นักศึกษารหัส ๕๕ กรอก
- คำร้องขอลงทะเบียนอบรมกรรมฐาน  นักศึกษารหัส ๕๕ กรอก
- คำร้องขอขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต