alt

แนวคิดการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่ของประเทศไทยและต่างประเทศ                                                                     

ก. แนวคิดการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่ของประเทศไทย

สถาบันอุดมศึกษาต่างตระหนักถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลงภายนอกทั้งในประเทศและนอกประเทศในมิติต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น การประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นโยบายรัฐบาลที่จะให้สถาบันอุดมศึกษาออกนอกระบบราชการ แนวโน้มการลดลงของงบประมาณ อุดหนุนจากรัฐบาล คุณภาพของบัณฑิตที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้จ้างงานทั้งด้านคุณภาพวิชาการและคุณธรรม จริยธรรม ความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา สมรรถนะการแข่งขันกับนานาชาติ การเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจโลกอย่างรวดเร็วที่คาดไม่ถึงและโยงใยทั่วถึงกันหมด ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ ถ้าสถาบันอุดมศึกษาไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลความเสื่อมถอยก็จะเกิดขึ้นกับสถาบันนั้น

alt

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2010 เวลา 12:03 น.)