คำสั่ง / ประกาศ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
ปีการศึกษา 2560 - 2561

--------------------------------------------------------------

คำสั่ง

ประกาศ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหลักสูตร ระดับปริญญาโท
[Click Here]

ตารางสอบปลายภาคระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
[Click Here]

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหลักสูตร ระดับปริญญาเอก
[Click Here

 ตารางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
[Click Here

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับปริญญาโท
[Click Here]


 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับปริญญาเอก
[Click Here]


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคระดับบัณฑิตศึกษา
[Click Here


แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2018 เวลา 11:47 น.)