มหาวิทยาลัยร่วมชี้แจงมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต
เพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา


        มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ร่วมชี้แจงมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ คุรุสภาเสนอต่อเลขาธิการคุรุสภา  และคณะกรรมการคุรุสภา
30 มีนาคม 2561 เริ่มเวลา 13.00 น. ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

altaltaltaltaltaltalt

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2018 เวลา 14:37 น.)