alt

ประกาศ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด *****0***** เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบรรพชิตและคฤหัสถ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคนอกเวลาราชการ (เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์)

ปีการศึกษา 2560

[ Click here : คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศ

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2017 เวลา 14:59 น.)