ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
ภาคปกติ
   - บรรพชิต
   - คฤหัสถ์
ภาคสมทบ
   คณะสังคมศาสตร์
      - สาขารัฐศาสตร์การปกครอง
    คณะศึกษาศาสตร์
      - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
      - หลักสูตรประกาศณียบัตรวิชาชีพครู