ภาคเรียนที่ 2/2553
   ภาคปกติ
         
- บรรพชิต
         - คฤหัสถ์
        - บรรพชิต และ คฤหัสถ์ (ศรีสะเกษ)

ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)
        คณะสังคมศาสตร์
            -
สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
        คณะศึกษาศาสตร์
           หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ภาคเรียนที่ 2/2553
   คณะสังคมศาสตร์
        - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
   คณะศึกษาศาสตร์
         - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
         - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
         - สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
         - สาขาวิชาการประถมศึกษา
         - หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
   รายนามคณาจารย์ผู้อำนวยการและดูแลห้องสอบ

ภาคเรียนที่ 3/2553
   คณะสังคมศาสตร์
      - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
   คณะศึกษาศาสตร์
      - ทุกสาขาวิชา


 

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม